Zoek een coach die bij jouw jouw regio en sector past!
Geïllustreerd EDIH medewerker
X

ImpactX helpt maakbedrijven versnellen met Circular Innovation workshops.

Wat slim dat je
wilt leren!
Bekijk ons aanbod

logo title

Circulair Ondernemen

Klikopmorgen.nl |
December 13, 2023
|
Leestijd:
**
min
|
Circulair Ondernemen

Circulair ondernemen wordt steeds crucialer voor maakbedrijven. Toeleveringsketens wereldwijd worden geconfronteerd met strengere milieunormen, grondstof tekorten en aangescherpte regelgeving. Door hulpbronnen en materialen efficiënter te (her)gebruiken en afval te verminderen, kunnen maakbedrijven die circulair ondernemen bijdragen aan een duurzamere productie. De toenemende vraag van bedrijven en consumenten naar duurzaam produceren betekent dat maakbedrijven in de Brabantse maakindustrie meer circulair moeten gaan ondernemen om hun concurrentievoordeel in de toekomst te behouden.

Een consortium van maakbedrijven bestaande uit AAE, BKL, Faes, Frencken, en NTS heeft met elkaar het initiatief genomen om te gaan versnellen met circulair ondernemen. Faes uit Reusel, een belangrijke speler in de wereld van industriële verpakkingen, heeft bij Smart Industry Hub Zuid een aanvraag ingediend voor een innovatie voucher. Na toekenning van de innovatievoucher, kreeg Ester Kersten, CEO van ImpactX vervolgens de opdracht om het Circular Innovation Program te initiëren; een reeks workshops om de consortium partners met een nieuwe innovatie methodiek sneller op weg te helpen met circulair ondernemen.  

Wat is er gedaan?

Voordat de circular innovation workshops startten zijn er eerst duidelijke doelstellingen en deliverables gedefinieerd met betrekking tot het proces en de kennisopbouw over het circulaire innovatieproces voor alle deelnemers. Bij de start, kreeg de groep informatie over onder meer: het wat- én waarom van een circulaire economie. Hierbij kwamen ook de circulaire strategieën (van de R-ladder) met verschillende voorbeelden van High-Tech bedrijven aan de orde, met voorbeelden van (lokale) bedrijven zoals ASML. Ter verdieping op de plenaire sessies kregen de deelnemers informatie over circulaire strategieën uit het Circular Playbook. In een inspirerende masterclass vertelde Vanderlande over hun innovatieproces en hoe ze tot de circulaire oplossing FLEET zijn gekomen. De workshop deelnemers leerden van elkaar en discussieerden over het innovatieproces, wat een minimum haalbaar product (eerste test versie) is, wat een circulair business model inhoudt en hoe belangrijk het is om je aannames (hypotheses) tijdig te testen. De deelnemers leerden ook van elkaar hoe ze een gestructureerde dialoog met de klant in de keten kunnen opzetten, de juiste prioriteiten stellen (en keuzes maken) om zo de eigen circulaire innovatie te valideren en te verbeteren.


Op de laatste dag werd aan de hand van pitches door de deelnemers, de oplossingsrichtingen gezamenlijk bediscussieerd. Hierbij waren ook stakeholders vanuit verschillende afdelingen van onder andere ASML aanwezig om een zo’n breed mogelijk beeld te krijgen van de circulaire ideeën en om de ketenpartners te betrekken.

 

Wat heeft het opgeleverd?

Tijdens de workshops hebben de deelnemers niet alleen geleerd om nieuwe kansen te Identificeren voor de circulaire economie maar ook om met elkaar te kijken naar nieuwe samenwerking in de gehele waardeketen. Daarmee verkregen ze nieuwe ideeën voor circulaire innovaties. De dialoog met de verschillende stakeholders aan de klant zijde, werd door de deelnemers als zeer waardevol ervaren.

De innovatie workshops hebben bijgedragen aan nieuwe inzichten en activiteiten rondom:


Starten van verandering van circulair werken in de eigen organisatie (gedreven door de andere workshop deelnemers en partners om zelf ook anders te gaan werken).

Bedrijven hebben kennisgemaakt met netwerk van bedrijven waarmee samengewerkt kan worden en waarbij bedrijven van elkaar leren hoe dit verder te ontwikkelen. De start van een circulair ecosysteem.

Reductie van transportbewegingen van tooling. Dit leidt tot minder transport, minder reststromen (bijv. verpakkingsmaterialen), lagere kans op schade (en vervolgens ook minder materiaalverbruik).

De eisen met betrekking tot de producten worden nog lang niet altijd goed beschreven door de klanten. Er worden vaak beperkende esthetische eisen gesteld, maar hebben deze geen invloed op de performance van onderdelen.

Een efficiëntere ketensamenwerking met ASML wat betreft productie van specifieke modules (waarbij de focus verlegd wordt naar Re-use in plaats van nieuw).

De deelnemers gingen aan de slag om minimaal één levensvatbaar circulair bedrijfsmodel te creëren voor circulaire innovatie. Tijdens de innovatie workshops zijn de deelnemers onderzoeken gestart naar de mogelijkheden van Re-use binnen de eigen organisaties en zijn er specifieke afspraken gemaakt wat betreft Re-use met ASML over modules die al gebouwd worden en wat nodig is om Re-use initiatieven te implementeren. Ook is er geïnventariseerd welke huidige producten en kansen er zijn met betrekking tot Re-use voor andere klanten.Esther Kersten, founder ImpactX:
Circulair worden in de keten is écht een gezamenlijke inspanning. Met elkaar bouw je zo de ‘innovation funnel’ voor nieuwe circulaire ketenprojecten in de regio. We hebben als onafhankelijke partij gezorgd voor een open en veilige sfeer waarin alle vragen en discussies in vertrouwen met elkaar konden plaatsvinden.’

Jules Tops, head of Re-use bij ASML: ‘ASML zet in op 95 procent re-use van onderdelen in 2025. Op serviceparts is dat nu al 75 procent. ‘We zijn al lang met circulariteit bezig. Alleen moet het nu daadwerkelijk standaard worden. “We always re-use. Always”, moet ons motto zijn’, zegt Jules Tops. Dat is een aardige mindshift, weet hij, want medewerkers willen nogal eens zeggen: ‘Ik weet niet waar te beginnen’, ‘Het is vast te duur’, of ‘Het past niet in mijn werk.’ Tops: ‘Er is alle reden om het niet te doen. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel redenen waarom het wél moet. Zo’n vierdaagse workshop gebruik ik daarom graag om ook intern nog meer awareness te creëren. “Luister, suppliers zijn hier en daar verder dan wij. Ga met hen om tafel en hoor hun ideeën aan.” Mijn re-use team kan op de achtergrond helpen, met kennis, met capaciteit, met richtlijnen. De transitie die wij willen maken, is van een dedicated re-use team binnen ASML dat in the lead is naar het scala aan design-, inkoop- en productieteams binnen ons bedrijf die zelf zaken oppakken.’

Op korte termijn wordt getest of de producten die reeds ter reparatie aangeboden worden, en duurder zijn dan een nieuw product, toch gerefurbished kunnen worden om zo met elkaar te leren van het proces. Deze nieuwe kennis kan meegenomen worden in een toekomstig productdesign. Door het gesprek aan te gaan met andere deelnemers en klanten wordt onderzocht en getest hoe door middel van reparatie producten zo lang mogelijk hun functie kunnen vervullen. Dit wordt getest door middel van een extra beschrijving in het NPI proces en in samenwerking met ASML is gekeken naar hoe de leveranciers een optimale bijdrage kunnen leveren.


Welke stap ga jij zetten?

Aan het eind van het Circular Innovatie Program hebben de deelnemende leveranciers testcases opgezet in samenwerking met ASML. Er waren wervende pitches en ASML deelde een golden ticket uit aan het meest veelbelovende idee. De deelnemende partijen zijn voornemens om verder te gaan met de materie. Er dient meer bekendheid gecreëerd te worden binnen organisaties om overal de mogelijkheden te onderzoeken, zowel intern als in de samenwerking met de klanten, leveranciers en netwerkpartijen. Zo kunnen er mogelijke nieuwe kansen geïdentificeerd en verwezenlijkt worden. Samen met ASML wordt gekeken hoe er een opvolging kan komen om nog verder in te zoomen op de behandelde onderdelen en afspraken rondom Re-use.

Het Circular Innovation Program is afgerond. Het was nuttig voor alle partijen, oordeelt Jules Tops, head of Re-use bij ASML. ’Toeleveranciers denken meer aan re-use. En wij hebben er weer eens bij stilgestaan wat het betekent in eigen huis en in onze keten. Dit soort initiatieven zorgt ook voor een uniform taalgebruik: waar praten we over als we het over circulariteit hebben? Die taal kunnen onze toeleveranciers weer verder meenemen in hun eigen ketens. Er zit een hele tier-structuur onder van bedrijven die heel veel waarde kunnen toevoegen en die je dus ook mee moet zien te krijgen.’

Met alle voorstellen van de deelnemers wordt wat gedaan, verzekert Tops. ‘Het bevestigt weer dat leveranciers prima ideeën hebben. Ik wil die vier dagen ook graag met andere toeleveranciers nog eens doen. Ik zou het zelfs breder willen trekken en ook scholen en universiteiten eraan willen koppelen: in de driehoek oem’ers-toeleveranciers-onderwijs & onderzoek kunnen we kijken hoe we de transitie voor mekaar krijgen. Studenten kunnen opdrachten en deskresearch doen, instellingen kunnen grote groepen medewerkers bijscholen.’

Esther Kersten, ImpactX, ‘Als je op een gestructureerde manier met elkaar aan de slag gaat - leidt dat tot energie, enthousiasme, en veel concrete ideeën. Het is fijn om te zien dat het programma dat we bedacht hadden, goed werkt! Het bij elkaar brengen van de juiste mensen in een multidisciplinaire groep was écht een kritische succesfactor en enorm waardevol. Men ging enthousiast met elkaar in gesprek en het circulaire netwerk tussen suppliers en klanten werd zo gecreëerd of vergroot. Hiermee wordt ook de transformatie weer versnelt.’

Van den Berk en zijn collega’s van BKL denken verder na over BKL-servicepoints in de wereld. Hij is geïnspireerd geraakt om dat local4local wellicht ook voor andere grote klanten uit te rollen. ‘Plus dat wij in de engineering nog scherper gaan kijken hoe onderdelen zo ontworpen kunnen worden dat we ze helemaal kunnen hergebruiken als ze na 30, 40 jaar uit het veld komen.’

Ingeborg Höld is improvement knight sustainability bij hightech machinebouwer AAE in Helmond. Ook Höld wil dat er binnen AAE nog meer focus komt op design for sustainability. ‘Er gebeurt ontzettend veel op dit terrein en tegelijkertijd is er geen vast plan dat we zo kunnen uitrollen. Elk bedrijf moet zelf kijken naar z’n waardeketen en wat daarin past. Maar tegelijkertijd kunnen we elkaar wel inspireren en van elkaar leren.’

Esther Kersten, ImpactX, ‘De groei in de maakindustrie is enorm en de sector heeft vele uitdagingen. De operationele druk is groot. Het is daarom extra mooi om te zien dat het onderwerp circulair ondernemen toch bij iedereen stevig op de agenda staat en dat er opvolging is. Nu zoeken ze elkaar verder op en werken ze samen aan projecten met dezelfde circulaire ambitie. De pitches bij de afsluiting van het Circular Innovation Program zijn gebruikt om afspraken te maken voor gezamenlijke opvolging. Zo zetten we met elkaar in Brabant de circulaire keten-transformatie in gang.’


Voor meer informatie, kijk op:


www.asml.com

www.aaebv.com

www.bkl.nl

www.impactx.nl

Extra bronvermelding bij het artikel:


Bovenstaand artikel, bevat enkele quotes uit een artikel van LINK magazine.

Linkmagazine62022 - circular innovation program ASML en suppliers.

Suppliers presenteren ASML hun ideeën voor circulariteit, ‘Wat houdt jullie tegen om aan re-use te doen, wat kunnen wij anders doen?’. De originele, volledige versie kan bekeken worden via:https://linkmagazine.nl/aae-nts-frencken-bkl-en-faes-presenteren-asml-hun-ideeen-voor-circulariteit/?v=796834e7a283

Verhoog je productiviteit met data uit je bedrijf: wat werkt?

March 7, 2024
GTL Europe, Venlo
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Data en AI Parade: Skills voor de toekomst

March 12, 2024
Data en AI Parade, 's-Hertogenbosch
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Lezing: generatieve AI, met een verdieping op GenAI in de robotica

March 14, 2024
Breda Robotics, Slingerweg 7D, Breda
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Evenementen overzicht
style element