Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze externe relaties door Stichting European Digital Innovation Hub South Netherlands (hierna: EDIH SNL).
Wie zijn wij


Meer informatie over Stichting EDIH SNL vind je op onze website.


Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze externe relaties door Stichting EDIH SNL.


Onze missie

Als European Digital Innovation Hub (EDIH) ondersteunen wij de mkb-maakindustrie met een one-stop shop dienstverlening om deze bedrijven te helpen bij hun digitale uitdagingen en om hen daarmee competitiever en weerbaarder te maken.  


Contactgegevens algemeen
Goirlese Weg 15, 5026 PB, Tilburg, Postbus 3240, 5003 DE, Tilburg
info@klikopmorgen.nl.


Voor vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of voor het melden van een datalek kun je contact opnemen met privacy@klikopmorgen.nlWaarom verwerken wij jouw persoonsgegevens (verwerkingsdoel)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat wij die nodig hebben voor onze missie. Wat wij daarmee bedoelen staat hieronder. Wij verwerken jouw gegevens voor een of van onderstaande doelen:

1. Omdat je met ons in overleg bent over onze producten (b, d)
2. Omdat je ons om informatie hebt gevraagd (a)
3. Omdat je bent geabonneerd op één van onze nieuwsbrieven (b)
4. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben om te kunnen beoordelen of wij een relatie kunnen aangaan (b, c, d)
5. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben om onze onderlinge afspraken na te komen (b)
6. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben om onze administratie bij te houden (c, d)
7. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor het opstellen van managementinformatie (d)
8. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor controledoeleinden en voor het afwikkelen van onregelmatigheden die wij hebben geconstateerd en voor interne opleidingsdoeleinden] (d)
9. Omdat je onze website hebt bezocht (d)
10. Om onze dienstverlening te evalueren en te verbeteren (d)
11. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor een ander doel waarover wij jou op andere wijze hebben geïnformeerd (verenigbaar gebruik)
12. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van een subsidieregeling of andere regeling van overheidswege waar wij uitvoering aan geven (e)
13. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben ten behoeve van een sollicitatieprocedure (d)
14. Omdat wij jouw gegevens nodig hebben ten behoeve van een assessmentprocedure (d)
15. Om te voldoen aan wet- en regelgeving (c)
16. Voor het voeren van geschillen (d)
17. Om met jou in contact te treden voor het uitvoeren van marktonderzoeken (a, d)


Waarom mogen wij jouw gegevens verwerken voor een bepaald verwerkingsdoel (verwerkingsgrondslag)

Wij verwerken jouw gegevens (a) als jij daar toestemming voor hebt gegeven, (b) als dat nodig is om een contract aan te gaan of uit te voeren, (c) als dat nodig is omdat wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, (d) omdat het voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is of (e) als het nodig is ter vervulling van een taak van algemeen belang. Hierboven hebben wij per verwerkingsdoel met de letters a t/m e de verwerkingsgrondslag(en) aangegeven.
Als wij persoonsgegevens verwerken omdat jij daarvoor toestemming hebt gegeven dan kun je deze te allen tijde intrekken. De verwerking van jouw persoonsgegevens tot aan het intrekken van jouw toestemming is rechtmatig.


Wij verwerken de volgende categorieën gegevens

 • Identificerende gegevens
 • Gegevens over jouw interesses en voorkeuren
 • Jouw contactgegevens
 • Jouw financiële gegevens
 • Jouw achtergrondgegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website


Wij verwerken deze gegevens alleen als wij ze nodig hebben voor een van onze verwerkingsdoelen.


Wij verkrijgen de gegevens uit de volgende bronnen

 • Van jou zelf
 • Uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel, Linkedin, Company info en het faillissementsregister
 • Uit media, waaronder papieren en elektronische media inclusief zoekmachines
 • Van websites als jij daar informatie achter laat


Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan we ze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of de doeleinden waarvoor we ze hergebruiken. Voor een aantal verwerkingen hanteren wij meer concreet de volgende bewaartermijnen:

 • Als wij gegevens moeten bewaren vanwege belastingwetgeving: 5 jaar
 • Als wij gegevens moeten bewaren vanwege boekhoudverplichtingen: 7 jaar
 • Als wij gegevens moeten bewaren vanwege de Wwft: 5 jaar
 • Als wij gegevens moeten bewaren over verstrekte leningen en aangegane participaties: 5 of 20 jaar
 • Als wij camerabeelden vastleggen: deze bewaren wij niet langer dan 4 weken, tenzij sprake is van een incident in verband waarmee de beelden langer bewaard dienen te blijven
 • Als wij gegevens nodig hebben voor bewijsdoeleinden: 5 of 20 jaar
 • Gegevens over sollicitanten worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd, tenzij de betreffende persoon bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om de gegevens langer (ten hoogste 1 jaar) te bewaren
 • Als wij gegevens bewaren voor assessmentrapportages van ondernemingen: 5 jaar


Met wie kunnen wij jouw gegevens delen

Wij delen jouw gegevens alleen als dat noodzakelijk is en wel met de volgende categorieën ontvangers:

 • (Medewerkers van) groepsonderdelen binnen EDIH Zuid-Nederland
 • Aandeelhouders van EDIH Zuid-Nederland waaronder de Europese Unie, Ministerie van Economische Zaken en/of de Provincie Noord-Brabant
 • Partners met wie EDIH Zuid-Nederland samenwerkt, zoals Metaalunie, BOM, Rewin, FME
 • Toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • Verwerkers die wij inschakelen bijvoorbeeld ten behoeve van hosting diensten
 • Externe adviseurs zoals accountants en advocaten


Wij delen geen gegevens met ontvangers buiten de Europese Unie. Als wij toch gegevens moeten delen met ontvangers buiten de Europese Unie informeren wij jou daarover. Wij zorgen dan voor afspraken met die ontvangers die voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor een met dat van EDIH Zuid-Nederland vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien je op onze website wordt doorgelinkt naar een website van derden, worden jouw persoonsgegevens eventueel verwerkt door deze derden. Voor gebruik van websites van derden verwijzen wij je naar de privacy statements van de desbetreffende websites.


Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze dienstverlening niet kunnen uitvoeren.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of voor u als ondernemer. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EDIH Zuid-Nederland tussen zit).


Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht jouw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op met ons al dan niet via privacy@klikopmorgen.nl


Cookies

Ten aanzien van de cookies die wij gebruiken verwijzen wij jou door naar onze cookieverklaring op onze website.


Wat zijn je rechten?

Als je een klacht, vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij je persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons, al dan niet via privacy@klikopmorgen.n. Als je contact opneemt om jouw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij binnen 1 maand. In bijzondere omstandigheden kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden), maar dan laten wij je binnen 1 maand weten hoe dit komt. Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht je precies wil uitoefenen en op welke manier je de informatie wenst te krijgen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben. Bijvoorbeeld een kopie van je legitimatiebewijs. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.


Recht op inzage

Je hebt het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over je hebben. We kunnen je een gratis afschrift van de gegevens verstrekken maar dat kan niet in alle gevallen. Wij willen namelijk de rechten en vrijheden van anderen ook respecteren.

Recht op aanpassing van je gegevens

Denk je dat jouw gegevens niet juist of actueel zijn? Je hebt het recht om ons te vragen deze te corrigeren.


Recht van bezwaar

Je hebt het recht om ons te vragen om te stoppen met jouw persoonsgegevens te verwerken.


Recht op beperking van de verwerking

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we de juistheid van je persoonsgegevens controleren.


Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij niet aan dit verzoek voldoen.


Recht om verleende toestemming in te trekken

Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op jouw toestemming, kun je die toestemming intrekken.


Recht om een klacht in te dienen

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken mag je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijziging Privacy Statement

EIDH Zuid-Nederland kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen je uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je geïnformeerd blijft.


Deze versie is vastgesteld op 14-04-2023.


style element
• Detailed instructions for installing tracking code can be found here. • Tips for validating your tracking code installation can be found here.