Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze externe relaties door Stichting European Digital Innovation Hub South Netherlands (hierna: EDIH SNL).

 

Wie zijn wij

Meer informatie over Stichting EDIH SNL vindt u op onze website.

 

Onze missie

Als European Digital Innovation Hub (EDIH) ondersteunen wij de mkb-maakindustrie met een one-stop shop dienstverlening om deze bedrijven te helpen bij hun digitale uitdagingen en om hen daarmee competitiever en weerbaarder te maken.  

 

Contactgegevens algemeen:

Goirlese Weg 15,

5026PBTilburg,

Postbus 3240,

5003 DE, Tilburg 


info@klikopmorgen.nl.

 

Wij verwerken de volgendepersoonsgegevens:

-       Naam;

-       (e-mail)adres;

-       Telefoonnummer;

-       Gegevens die zien op het apparaat dat wordt gebruikt, zoals een IP-adres;

-       Informatie verkregen van cookies;

-       Financiële gegevens;

-       Achtergrondgegevens;


Wij verwerken deze gegevens alleen als wij ze nodig hebben voor een van onze verwerkingsdoelen.

 

Wij verwerken de volgende gegevens voor de volgende doeleinden (verwerkingsdoel/verwerkingsgrondslag)

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat wij die nodig hebben voor onze missie. Wat wij daarmee bedoelen staat hieronder. De verwerking vindt plaats op grond van één of meer verwerkingsgrondslagen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 

* Wij maken gebruik van de marketingsoftware van HubSpot, inclusief de relatiebeheertool (dit is een CRM-systeem). Wilt u weten hoe HubSpot zelf omgaat met uw privacy, raadpleeg dan haar privacyverklaring via: https://legal.hubspot.com/product-privacy-policy.

 

Wij verkrijgen de gegevens uit de volgende bronnen

Doordat u deze verstrekt, bijvoorbeeld doordat u via dewebsite persoonsgegevens heeft verstrekt of omdat u contact heeftopgenomen met opmorgen

Doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van de producten, diensten en/of Website van klikopmorgen, onder andere via cookies;

Uit openbare bronnen zoals Linkedin en Company info

Uit media, waaronder papieren en elektronische media inclusief zoekmachines

Van derden, zoals onze partners

Via bijeenkomsten van onze partnes waarbij Klikopmorgen is betrokken.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode waarvoor wij deze nodig hebben om het doel te realiseren waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn om de persoonsgegevens langer tebewaren.

 

Met wie kunnen wij jouw gegevens delen

Wij zullen de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

a.) deze worden verstrekt aan een door EDIH-Zuid ingeschakelde verwerker, die overeenkomstig dit privacystatement en de daarin opgenomen doeleinden de persoonsgegevens ten behoeve voor ons zal gaan verwerken. Wij zullen dan een overeenkomst sluiten met verwerker waarin deze wordt verplicht voldoende technische en organisatorische maatregelen te treffen, teneinde passende waarborgen te bieden voor de beoogde gegevensverwerking; of

b.) wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn deze af te staan aan een daartoe bevoegde instantie.

 

Derden met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen zijn de volgende, maar niet limitatief:

•              (Medewerkers van) groepsonderdelen binnen EDIH Zuid-Nederland

•              Aandeelhouders van EDIH Zuid-Nederland waaronder de Europese Unie, Ministerie van EconomischeZaken en/of de Provincie Noord-Brabant

•              Partners met wie EDIH Zuid-Nederland samenwerkt

•              Toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst

•              Verwerkers die wij inschakelen bijvoorbeeld ten behoeve van hosting diensten

•              Indien nodig met Externe adviseurs zoals accountants en advocaten

Voor gebruik van websites van derden verwijzen wij u door naar de privacy statements van de desbetreffende websites.

 

Wij delen geen gegevens met ontvangers buiten de Europese Unie. Als wij toch gegevens moeten delen met ontvangers buiten de Europese Unie informeren wij u daarover. Wij zorgen dan voorafspraken met die ontvangers die voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens heeft mogelijk tot gevolg dat wij onze dienstverlening niet (volledig) kunnen uitvoeren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten over zaken die(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen of voor u als ondernemer op basis van geautomatiseerde verwerkingen . Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EDIH Zuid-Nederland tussen zit).

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op  via privacy@klikopmorgen.nl.

 

Cookies

Klikopmorgen maakt gebruik van Cookiebot en is hiermee compliant met de meeste actuele cookieregelgeving.

 

Wat zijn uw rechten?

Als u een klacht, vraag of een probleem heeft met de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, neem dan contact op met ons, al dan niet via privacy@klikopmorgen.nl.

U heeft als betrokkene een aantal rechten:

·      Recht op informatie: U heeft recht om informatie te ontvangen over de wijze waarop en waarom Klikopmorgen uw persoonsgegevens verwerkt.

·      Recht op inzage: U heeft het recht om inzage en afschrift te krijgen van de persoonsgegevens die Klikopmorgen van u verwerkt.

·      Recht op rectificatie: U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te rectificeren en/of aan te vullen, indien deze gegevens onjuist of onvolledig zijn.

·      Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om Klikopmorgen te verzoeken (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, indien één van de volgende situaties zich voordoet:

- U betwist de juistheid van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. De verwerking wordt beperkt gedurende de periode die Klikopmorgen nodig heeft om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

- De verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken;

- Klikopmorgen heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen en onderbouwen van een rechtsvordering.

- U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en bent in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Klikopmorgen zwaarder wegen dan die van u.

·      Rechtop dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die door Klikopmorgen worden verwerkt, in gestructureerd en gangbaar (digitaal) formaat, te verkrijgen om deze ongestoord aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

·      Rechtop bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien de verwerking plaatsvindt rust op één van de volgende verwerkingsgrondslagen: ‘vervulling van een taak van algemeen belang’ en/of ‘behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Klikopmorgen’. Klikopmorgen zal de verwerking van persoonsgegevens staken, indien deze geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.

·      Rechtop gegevenswissing: U heeft het recht om Klikopmorgen te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. Klikopmorgen zal dit verzoekinwilligen, indien één van de volgende situaties zich voordoet:

- Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;

- U heeft uw toestemming ingetrokken voor het verwerken van uw persoonsgegevens en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;

- U heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatigverwerkt.

 

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Alle verwerkingen van de persoonsgegevens die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het intrekken van toestemming, worden geacht rechtsgeldig te zijn gebeurd.

 

U kunt zich afmelden van onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: marcom@klikopmorgen.nl of door te klikken op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

 

Indien u contact met ons opneemt om (één van de) bovenstaande rechten uit te oefenen, streven wij er naar binnen één maand te reageren. In uitzonderlijke gevallen kan de reactietermijn uitlopen tot maximaal drie maanden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan informeren wij u binnen één maand over de reden van vertraging. Wij verzoeken u vriendelijk om duidelijk aan te geven welk recht u wenst uit te oefenen en op welke wijze u de informatie wilt ontvangen. Let op dat wij in sommige gevallen aanvullende informatie van u kunnen verlangen, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs, om te verifiëren dat we de informatie aan de juiste persoon verstrekken. Het kopie zal na verificatie verwijderd worden.

 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden via de contactgegevens onderaan dit privacystatement. U kunt uw klacht ook indienenbij de Autoriteit Persoonsgegevens:

 

AutoriteitPersoonsgegevens

Postbus93374

2509AJ Den Haag

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Wijziging Privacy Statement

EIDH Zuid-Nederland kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen en aanvullingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Wij nodigen je uit om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat je geïnformeerd blijft.

 

Deze versie is vastgesteld op 03-04-2024

 

Contact

 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen met ons via:

 

Klikopmorgen (EDIH Zuid)

Gerard Blom

Brainport Industries Campus (BIC 1)

Rijtackerweg 13

5657 BX Eindhoven

privacy@klikopmorgen.nl

+31 486477790

 

 

 

 

 

style element